เฟสบุ๊ค
 
รร.บ้านหาดใน เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ ม.แม่โจ้-ชุมพร
 
           วันศุกร์ที่ 29 พฤษจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหาดใน ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เข้าชมฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาทิ ฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพร ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส คุณชัยวิชิต เพชรศิลา หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คุณกฤษฎิ์ พลไทย นักวิชาการประมง คุณศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา คุณสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คุณศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร บรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน จำนวน 85 คน
 
รอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ จากหัวใจดวงเล็กๆ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้น ป.1-2 ทัศนศึกษาโครงการอาชาเพื่อพัฒนาเยาวชน ร.25 พัน.1

แกลอรี่

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ