เฟสบุ๊ค
(เข้าชม 1461 ครั้ง)

 

 ประวัติโรงเรียนบ้านหาดใน
 

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นายพร ผุดวรรณา พร้อมด้วยชาวบ้านหาดใน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวรูปแบบพัฒนา เสาไม้แดงหลังคามุงสังกะสีฝากั้นไม้ไผ่ขัดแตะขึ้นในที่ดินของนายเสียง  ประเทียบอินทร์ ซึ่งอุทิศให้จำนวน ๑๔ ไร่ ๓  งาน ๒๐ ตารางวาแต่ยังเปิดทำการเรียนการสอนไม่ได้เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่เพียงพอที่จะเปิดห้องเรียน  

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๒๔  คน มีนายสำรวม นครพรัด ครูโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม เป็นครูคนแรกรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหาดใน และสอนประจำชั้น ป.๑

               ปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านดอนเคียมส่งครูพงษ์สันต์ วรรณกิจ มาช่วยสอนอีก ๑คน และได้มอบหมายให้นายพงษ์สันต์ วรรณกิจ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ หลังจากนั้นจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

              ในวันที่    พฤษภาคม  ๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านหาดในได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียน มีนายสำรวม นครพรัด รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

              เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ ราชการได้แต่งตั้งนายวิชัย  จิตดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

              เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ได้แต่งตั้งให้นายสุทัศน์  ศรีอ่อน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยูง มาดำรงตำแหน่งแทน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้เกษียณอายุราชการ  

             เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต๑ ได้แต่งตั้งนายสำรวม  นครพรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดใน จนถึงปัจจุบัน

             ปีงบประมาณ  ๒๕๓๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. ๑๐๑/๒๖ จำนวน ๓  ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลังและถังน้ำซีเมนต์น้ำฝนแบบ ฝ.๓๐ พิเศษ จำนวน ๑ ชุด และในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขอเปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

              ในวันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  โรงเรียนได้รับประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ อาคารเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดได้รับความเสียหายจนใช้งานต่อไปไม่ได้อีก  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมอาสาพัฒนาแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ คือ อาคารเรียนแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักครูแบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง และถังซีเมนต์น้ำฝนแบบ ฝ. ๓๓ พิเศษ  จำนวน ๑  ชุด

              ปัจจุบันในปีการศึกษา๒๕๖๑ นี้ โรงเรียนบ้านหาดในเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๒๗๘  คน มีผู้บริหาร    คน ครูประจำการ   ๑๕  คน ครูจ้างรายเดือน ๓ คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน  พนักงานบริการ    คน  ธุรการโรงเรียน ๑ คน รวมบุคลากร ๒๒ คน 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ