เฟสบุ๊ค
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหาดใน (เข้าชม 1551 ครั้ง)
ประวัติโรงเรียนบ้านหาดใน
 
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นายพร ผุดวรรณา พร้อมด้วยชาวบ้านหาดใน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวรูปแบบพัฒนา เสาไม้แดงหลังคามุงสังกะสีฝากั้นไม้ไผ่ขัดแตะขึ้นในที่ดินของนายเสียง ประเทียบอินทร์ ซึ่งอุทิศให้จำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวาแต่ยังเปิดทำการเรียนการสอนไม่ได้เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่เพียงพอที่จะเปิดห้องเรียนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม มีนายสำรวม นครพรัด ครูโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม เป็นครูคนแรกรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหาดใน และสอนประจำชั้น ป.๑
 
           ปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านดอนเคียมส่งครูพงษ์สันต์ วรรณกิจ มาช่วยสอนอีก ๑คน และได้มอบหมายให้นายพงษ์สันต์ วรรณกิจ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ หลังจากนั้นจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
 
           ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านหาดในได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียน มีนายสำรวม นครพรัด รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
 
           เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ ราชการได้แต่งตั้งนายวิชัย จิตดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
 
           เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ได้แต่งตั้งให้นายสุทัศน์ ศรีอ่อน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยูง มาดำรงตำแหน่งแทน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต๑ ได้แต่งตั้งนายสำรวม นครพรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดใน จนถึงปัจจุบัน
 
             ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. ๑๐๑ ๒๖ จำนวน ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ส้วมแบบ สปช.๖๐๑ ๒๖ จำนวน ๑ หลังและถังน้ำซีเมนต์น้ำฝนแบบ ฝ.๓๐ พิเศษ จำนวน ๑ ชุด และในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขอเปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
 
           ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ โรงเรียนได้รับประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ อาคารเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดได้รับความเสียหายจนใช้งานต่อไปไม่ได้อีก ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมอาสาพัฒนาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ คือ อาคารเรียนแบบ สปช.๖๐๑ ๒๖ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักครูแบบ สปช. ๓๐๑ ๒๖ จำนวน ๑ หลัง ส้วมแบบ สปช.๖๐๑ ๒๖ จำนวน ๑ หลัง และถังซีเมนต์น้ำฝนแบบ ฝ. ๓๓ พิเศษ จำนวน ๑ชุด
 
          ปัจจุบันในปีการศึกษา๒๕๖๑ นี้ โรงเรียนบ้านหาดในเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๗๕ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๑๓ คน ครูจ้างรายเดือน ๓ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ช่างไม้ ๑ คน ธุรการโรงเรียน ๑ คน รวมบุคลากร ๒๐ คน
 

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ