เฟสบุ๊ค
วิสัยทัศน์/ปรัชญา /เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหาดใน (เข้าชม 1366 ครั้ง)
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนบ้านหาดใน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา

 
ปรัชญาโรงเรียนบ้านหาดใน
              สุวิชชา  นรานัง  โชติ
              ความรู้ดีเป็นปมเด่นของนรชน

 
เอกลักษณ์
               ยิ้มใส  ไหว้สวย

 
อัตลักษณ์
              คุณธรรมนำความรู้

 
คำขวัญโรงเรียนบ้านหาดใน
             คุณธรรมนำความรู้
              อยู่อย่างพอเพียง
              เคียงคู่พัฒนา

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ