เฟสบุ๊ค
(เข้าชม 1515 ครั้ง)
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านหาดใน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลรับร่อ. อำเภอท่าแซะ. จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๙๐ โทรศัพท์  ๐๗๗ ๖๓๐๐๐๕   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต ๑ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๒๗๒ คน ผู้บริหาร ๑ คน  ข้าราชการครู ๑๖ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม ๑ คน ธุรการ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คนรวมทั้งหมด ๒๓ คน มีเขตพื้นที่บริการ ๔  หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านหาดใน หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางมาศ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเก้–ล่า  หมู่ที่  ๑๖  บ้านบางเกตุ
          สภาพของชุมชนโดยรอบ เป็นชุมชนเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐  ประชากรมีอาชีพหลากหลาย ทำสวน รับจ้าง ประชากรส่วนใหญ่ฐานะยากจน ถึงปานกลาง


 ประวัติโรงเรียนบ้านหาดใน

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นายพร ผุดวรรณา พร้อมด้วยชาวบ้านหาดใน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นในที่ดินของนายเสียง  ประเทียบอินทร์และพวก ซึ่งอุทิศให้จำนวน ๑๔ ไร่ ๓  งาน ๒๐ ตารางวาแต่ยังเปิดทำการเรียนการสอนไม่ได้เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่พอเปิดห้องเรียน
              ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๒๔  คน มีนายสำรวม นครพรัด ครูโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม เป็นครูคนแรกรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหาดใน และเปิดสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่  ๑
               ปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านดอนเคียมส่งนายพงษ์สันต์ วรรณกิจ มาช่วยสอนอีก ๑ คน และได้มอบหมายให้นายพงษ์สันต์ วรรณกิจ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ หลังจากนั้นจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
              ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านหาดในได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียน มีนายสำรวม นครพรัด รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
              เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ได้แต่งตั้งนายวิชัย  จิตดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
              เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  ได้แต่งตั้งนายสุทัศน์  ศรีอ่อน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยูง มาดำรงตำแหน่งแทนนายวิชัย จิตดี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าข้าม จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้เกษียณราชการ 
              ปีงบประมาณ  ๒๕๓๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๓  ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลังและถังน้ำซีเมนต์น้ำฝนแบบ ฝ.๓๐ พิเศษ จำนวน ๑ ชุด และในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขอเปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
              ในวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  โรงเรียนได้รับประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ อาคารเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดได้รับความเสียหายจนใช้งานต่อไปไม่ได้อีก  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมอาสาพัฒนาแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ คือ อาคารเรียนแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักครูแบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง และถังซีเมนต์น้ำฝนแบบ ฝ. ๓๓ พิเศษ  จำนวน ๑  ชุด
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหาดในเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๒๗๘  คน ผู้บริหาร ๑ คน  ข้าราชการครู ๑๕ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม ๑ คน ธุรการ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คนรวมทั้งหมด ๒๒ คน
             เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต๑ ได้แต่งตั้งนายสำรวม  นครพรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดใน จนถึงปัจจุบัน
 
ภารกิจของโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านหาดใน มีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ

  • การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  • การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
  • การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
 
ผลการดำเนินงาน

          ๑. ด้านปริมาณ
๑.๑  การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนโรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในพื้นที่บริการเข้าเรียนได้ ร้อยละ    ๑๐๐ นอกจากนี้ได้มีนักเรียนนอกเขตบริการเข้ามาเรียนในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี
๑.๒  อัตราการออกกลางคันไม่มี
๑.๓ นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (การศึกษาภาคบังคับ) ทุกคน และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
        ๒. ด้านคุณภาพ
๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ อยู่ในระดับดี ผลการทดสอบความรู้รวบยอดระดับชาติ ระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาสูงกว่าของระดับประเทศ ทั้ง๕กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๒  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตามโครงการพระราชดำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
ส่วนที่ ๒
ผลการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา
 
ปัจจัยภายนอก

          จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยเอื้อ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติที่ดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน อึกทั้งในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ กรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ให้การสนับสนุนครู ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ เอื้อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ปัจจัยภายใน
          สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอำนาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบายดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ทำให้จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ในด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่๖  และมัธยมศึกษาปีที่๓  มีอัตราการเรียนต่อ ๑๐๐% โรงเรียนมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านของการใช้สื่อเทคโนโลยีของบุคลากร บางส่วนขาดการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
          โรงเรียนบ้านหาดใน จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
             จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านหาดในแล้ว นำข้อมูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนบ้านหาดใน.มีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอื้อและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงทำให้โรงเรียนบ้านหาดใน.สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาสู่การผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาต่อไป
 

ส่วนที่ ๓
ข้อมูลพื้นฐาน และทิศทางของโรงเรียนบ้านหาดใน
 
วิสัยทัศน์
 
          โรงเรียนบ้านหาดใน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา
 
 
ปรัชญาโรงเรียนบ้านหาดใน
สุวิชชา  นรานัง  โชติ
ความรู้ดีเป็นปมเด่นของนรชน


เอกลักษณ์

ยิ้มใส  ไหว้สวย

อัตลักษณ์

คุณธรรมนำความรู้
 
คำขวัญโรงเรียนบ้านหาดใน

คุณธรรมนำความรู้
อยู่อย่างพอเพียง
เคียงคู่พัฒนา
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธมหาสุวรรณมิ่งมงคล
ปางปฐมเทศนา(แสดงธรรมจักร) 
 
                พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลม เป็นกิริยาแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา ฯ เมื่อทรงมั่นพระทัยที่จะแสดงพระธรรมโปรดเวไนยสัตว์แล้วก็ทรงรำพึงพิจารณาหาบุคคลผู้สมควรที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมโปรด ตอนแรกทรงนึกถึงดาบสทั้งสอง ซึ่งพระองค์ได้ทรงไปศึกษาด้วยเมื่อทรงผนวชใหม่ ๆ แต่อาจารย์ทั้งก็ได้สิ้นชีวิตไปแล้ว ต่อจากนั้นทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ ที่เคยอุปัฎฐากครั้งที่ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ครั้นทรงเลิกทุกกรกิริยา ด้วยทรงเห็นว่ามิใช่ทางตรัสรู้ แต่ทรงปฏิบัติในทางจิตตามมัชฌิมาปฏิปทา ปัญจวัคคีย์เห็นว่า พระองค์คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมาก จึงไม่เลื่อมใส แล้วพากันหนีไป ทรงเห็นว่าปัญจวัคคีย์มีอินทรีย์แก่กล้าที่จะ ได้ธรรมอันวิเศษ จึงเสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นที่อยู่ของปัญจวัคคีย์ ครั้นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ พระองค์ทรงแสดง 'ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร' อันเป็น 'ปฐมเทศนา' โปรดภิกษุทั้ง ๕ ประกาศความตรัสรู้ของพระองค์ว่า 'กามสุขัลลิกานุโยค คือ การประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกามกับอัตตกิลมถานุโยค คือการทำความทุกข์ยากให้แก่ผู้ประกอบทั้งสองนี้ ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่การตรัสรู้ บรรพชิตไม่ควรเสพ ส่วนมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นทางกลาง ที่เราตรัสรู้แล้ว เป็นเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี เพื่อนิพพาน คือสิ้นตัณหา เครื่องรัดรึง เป็นธรรมที่บรรพชิตควรดำเนินด้วยเป็นทางทำผู้ดำเนินให้เป็นพระอริยะ'
 
ตราประจำโรงเรียน
อักษรย่อ ห น  ภายในคบเพลิงบนฐานดอกบัว รงสีแห่งแสงสีเหลือง  บนแถบริบบิ้นแห่ง
ปรัชญาโรงเรียน

 
ความหมาย
คบเพลิงตั้งอยู่บนฐานดอกบัว ภายในรังสีแห่งแสงสีเหลือง  หมายถึง  การศึกษาเป็นการพัฒนาสติปัญญา ให้รู้แจ้งเห็นจริง เสมือนคบเพลิงที่เปล่งแสงออกมาทุกทิศทาง ดอกบัวหมายถึงคุณธรรมทางศาสนาที่ช่วยควบคุมทิศทางสติปัญญา ให้คนเป็นคนดี แถบริบบิ้นแห่งปรัชญา หมายถึง ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษา
 
อักษรย่อ
 
ห.น.
 
ชื่อภาษาอังกฤษ
Banhadnaischool
สังกัด
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
 
 
 
ขนาด
โรงเรียนขนาดกลาง
 
รหัสโรงเรียน ๑๐ หลัก :    ๑๐๘๖๑๑๐๑๐๐
รหัส Smis  หลัก :   ๘๖๐๑๐๐๙๒
รหัส Obec  หลัก :   ๑๑๐๑๐๐

ที่อยู่  
   หมู่ที่      บ้านหาดใน  ตำบล :    รับร่อ อำเภอ :  
  ท่าแซะจังหวัด :    ชุมพร    รหัสไปรษณีย์ :    ๘๖๑๙๐


เครือข่ายสถานศึกษา ท่าแซะ ๓
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ฯ:      ๒๖ กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอท่าแซะ:      ๒๖ กม.
 
ระดับที่เปิดสอน
 
อนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 
สถานที่ตั้ง
 
หมู่ ๒ ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร  ๘๖๑๙๐
Moo  Tambol Rubroo  , Amphoe Tha Sae, Thailand ๘๖๑๙๐

เนื้อที่
๑๔ ไร่  ๓ งาน ๒๐ ตารางวา

Web site
http://www.banhadnaischool.com/
 
e-mail
banhadnaicpn@gmail.com
 
โทรศัพท์
๐๗๗-๙๗๙๓๐๒
 
พิกัดที่ตั้งสถานศึกษาทางภูมิศาสตร์
พิกัดทางแกน X ๙๙ องศา ๔ ลิปดา ๕.๓๑๘๔ ฟิลิปดา ตะวันออก
พิกัดทางแกน Y ๑๐ องศา ๓๖ ลิปดา ๒๐.๒๐๖๘ ฟิลิปดา เหนือ

สีประจำโรงเรียน
ฟ้าขาว
 . ฟ้า หมายถึง ความยิ่งใหญ่ ความสูงส่ง ความรู้ที่ไม่จบสิ้น ความสง่างาม ความยั่งยืน
ขาว หมายถึง ความสดใส บริสุทธิ์ ความมีคุณธรรม จริยธรรม

ต้นไม้ปะจำโรงเรียน
          ความเป็นมา  สมัยเมื่อเปิดโรงเรียนใหม่ๆ เมื่อปี ๒๕๒๕ มีต้นแดง ๓ ต้น อยู่กลางสนามโรงเรียน เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับนักเรียน วิ่งเล่น ตลอดทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน ถือได้ว่าต้นแดงอยู่คู่โรงเรียนบ้านหาดในมาตลอด จึงได้ยอมรับเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนบ้านหาดใน ตลอดมา
ต้นแดง
แดง (อังกฤษ: Iron wood, Jamba, Pyinkado; ชื่อวิทยาศาสตร์Xylia xylocarpa) เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง ๓๐ เมตร (สูงสุด ๓๗ เมตร) จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Fabaceae)
แดง เป็นไม้ที่ชอบขึ้นในป่าเต็งรัง, ป่าเบญจพรรณ และป่าสัก กระจายพันธุ์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยขึ้นได้ทั่วทุกภาค ลำต้นค่อนข้างเปล่า ตรง หรือเป็นปุ่มปม เรือนยอดรูปทรงกลม หรือเก้งก้าง ไม่ค่อยแน่นอน สีเขียวอมแดง เปลือกเรียบสีเทาอมแดง ตกสะเก็ดออกเป็นแผ่นกลมบาง ๆ รอบลำต้น เมื่อสับเปลือกทิ้งไว้จะได้ชันสีแดง ยอดอ่อนมีขนสีเหลืองปกคลุม ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ก้านใบยาว ๒–๗ เซนติเมตร ช่อใบยาว ๑๐–๒๒ เซนติเมตร แต่ละช่อมีใบย่อย ๔–๕ คู่ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน แผ่นใบมักจะเบี้ยว มีขนาดไม่เท่ากัน กว้าง ๓–๗ เซนติเมตร ยาว ๗–๒๐ เซนติเมตร ปลายใบแหลมมน ฐานใบมักจะเบี้ยว ใบแก่ไม่มีขนปกคลุม หรืออาจจะมีขนประปรายด้านท้องใบเล็กน้อย ก้านใบย่อยยาว ๒–๔ มิลลิเมตร ดอกสีเหลือง ขนาดเล็ก ขึ้นอัดกันแน่นบนช่อกลมเดี่ยว ๆ หรือแตกกิ่งก้าน หรือขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แต่ละช่อประมาณ ๑.๔ เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว ๒–๕ เซนติเมตร มีขนปกคลุมประปราย กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆัง ตรงปลายแยกออกเป็น ๕ กลีบ มีขนสีเหลืองปกคลุม กลีบดอก ๕ กลีบติดกันเล็กน้อยที่บริเวณฐาน เกสรตัวผู้มี ๑๐ อัน แยกจากกันเป็นอิสระยื่นออกมานอกดอก ดอกจะออกมาพร้อมกับใบอ่อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ฝักจะแก่ประมาณเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ผลเป็นฝักแบน รูปขอบขนานเรียวและโค้งงอที่ส่วนปลาย ฝักแข็ง ยาวประมาณ ๗–๑๐ เซนติเมตร สีน้ำตาลอมเทา ผิวเรียบ ไม่มีขนปกคลุม ไม่มีก้าน เมื่อฝักแก่จะแตกออกเป็น ๒ ซีก ผนังของฝักที่แตกมักจะม้วนบิดงอ เมล็ดแบนเรียวแหลม ยาวรีหรือเกือบกลม ยาว ๐.๔–๐.๗ นิ้ว กว้าง ๐.๓๕–๐.๕ นิ้ว สีน้ำตาลเป็นมัน เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งขอประมาณ เมล็ดแม้จะผ่านไปเป็นระยะเวลานานกว่า ๑ ปี ก็สามารถงอกได้หากอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ผักหนึ่งมีจำนวนหลายเมล็ด
เปลือกต้นแดง
แดง เป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ ด้วยการใช้เนื้อไม้ในเชิงอุตสาหกรรมป่าไม้ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ เนื้อไม้สีแดงเรื่อ ๆ หรือสีน้ำตาลอมแดง เสี้ยนเป็นลูกคลื่น หรือมักสน เนื้อละเอียดพอประมาณ มีความแข็งแรง มีความถ่วงจำเพาะประมาณ ๑.๑๘ ดอก เปลือกและ แก่นใช้บำรุงหัวใจ แก้ไข้ แก้ช้ำใน
แดงเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตาก และมีชื่อเรียกต่างออกไปตามแต่ละท้องถิ่น อาทิ 'คว้าย' (เชียงใหม่, กาญจนบุรี), 'ไคว' (แพร่ แม่ฮ่องสอน) 'จะลาน, จาลาน, ตะกร้อม, สะกรอม' (จันทบุรี), 'ปราน' (สุรินทร์) เป็นต้น
 
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านหาดใน
        เรานักเรียน โรงเรียน   บ้านหาดใน               บากบั่น ตั้งใจเพียร เรียนวิชา
การเรียนดี สามัคคี มีจรรยา                                เราเสาะหา ความรู้ เชิดชูตน
บ้านหาดใน มีชื่อ ลือกระฉ่อน                              อาจารย์สอน มุ่งมั่น หมั่นฝึกฝน
มุ่งทำดี ให้ความรู้  ทุกผู้คน                                 อุทิศตน  ทุกเวลา  พาสุขใจ
         การกีฬา จรรยาดี ดนตรีเลิศ                       วิทย์ช่วยเชิด  การศึกษา  ให้สดใส
ไทย คณิต อังกฤษ  มิรองใคร                              สังคมไทย รักชาติ ศาสน์แผ่นดิน
ธงฟ้าขาว  พราวพลิ้ว  ปลิวไสว                             คบเพลิงไฟ  ส่องสว่าง  ทั่วทุกถิ่น
ประดุจดัง  แก้วเพชร  มณีนิล                               แสงมิสิ้น   ทั่วแคว้น    แผ่นดินไทย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านหาดใน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ.
นายสำรวม  นครพรัด รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ๒๕๒๕ ๒๕๒๗
นายพงษ์สันต์  วรรณกิจ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ๒๕๒๗ ๒๕๒๘
นายวิชัย  จิตดี ครูใหญ่ ๒๕๒๙ ๒๕๓๐
นายสุทัศน์  ศรีอ่อน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ๒๕๓๐ ๒๕๕๘
นายสำรวม  นครพรัด ผู้อำนวยการ ๒๕๕๘ ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดใน
          (๑)  นายชัชวาลย์  ยศภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
          (๒)  นายบุญเริง  หญีตศรีคำ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
          (๓)  นางบุญทิวา แก้วรักษ์ กรรมการผู้แทนครู  
          (๔)  นายสำเนา  แสงสุวรรณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  
          (๕)  นายพรชัย  แก้วรักษ์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          (๖)  นางพัชรี  สมนายัง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
          (๗)  นายจันทร์ทับ  เพชรเวช  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
          (๘)  นายสุพันธ์  ศรีพักตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
          (๙)  นายสำรวม  นครพรัด  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ
 
พันธกิจโรงเรียนบ้านหาดใน
๑.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒ .พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
๓. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
๕. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษา

เป้าหมายโรงเรียนบ้านหาดใน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ๕ ยกเว้น
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ๔
๒. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการคิด การอ่าน และการเขียน
๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์บรรลุตามเป้าหมาย
๖. สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
ส่งเสริมให้เด็ก/ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
๗. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๘. ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๙.ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑๐.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
         
เป้าประสงค์ระดับฝ่ายต่างๆ
          ฝ่ายบริหารวิชาการ
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป
๓. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไปในระดับดีขึ้นไป
๔. สถานศึกษามีหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
๕. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายได้

         
          ฝ่ายบริหารบุคคล
๑. ครูและผู้บริหารได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ครูและผู้บริหารสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
          ฝ่ายบริหารงบประมาณ
๑. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน งบประมาณ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
๒. สถานศึกษามีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทึ่มีประสิทธิภาพ
๔. โรงเรียน นักเรียน ได้รับรางวัลพระราชทาน
๕. สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
๖. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย เพียงพอต่อการตัดสินใจ
๗. สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมของชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                   รักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์
                   ซื่อสัตย์  สุจริต
                   มีวินัย
                   ใฝ่เรียนรู้
                   อยู่อย่างพอเพียง
                   มุ่งมั่นในการทำงาน
                   รักความเป็นไทย
                   มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านหาดใน

กลยุทธ์ที่   พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  มุ่งให้ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่    ปลูกฝังคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสำนึกในความเป็นไทย
                 และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่   สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
                และ เต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่    ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมและตามหลักธรรมาภิบาล
 

 สภานักเรียนโรงเรียนบ้านหาดใน          

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ